Ski Žabiny">Ochrana osobních údajů – členové a instruktoři | Ski Žabiny

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Ochrana osobních údajů – členové a instruktoři

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás ubezpečit, že Vaše osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V souvislosti s tím bychom Vás rádi informovali, za jakými účely a z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje, a představili práva, která Vám z pozice subjektů údajů náleží, spolu se způsoby, jakými je můžete vůči Ski Žabiny, z.s. uplatnit.

  1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Ski Žabiny, z.s.
se sídlem K Babě 609/9, 621 00 Brno
IČO 06497799
e-mail: pavel@skizabiny.cz
tel: 775 012 279

www.skizabiny.cz

  1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů, doba jejich uchování a jejich příjemci

Náš spolek zpracovává identifikační údaje jeho členů a instruktorů spolkem pořádaných aktivit (jméno a příjmení, rok nebo datum narození) a jejich kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa).

V průběhu námi pořádaných aktivit jsou pořizovány fotografie. Tyto fotografie jsou bez uvedení jakýchkoli dalších informací zveřejňovány na webových stránkách www.skizabiny.cz a www.indiansky-beh.cz. Na webových stránkách jsou pak zveřejňována jména a fotografie instruktorů. V případě, že si člen spolku nebo instruktor nepřeje zveřejnit fotografie, na kterých je zachycen, je nutné neprodleně kontaktovat spolek prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

  1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence členů spolku a instruktorů a případné komunikace související s pořádáním aktivit a fungováním spolku.

Fotografie a jména instruktorů jsou zveřejňována za účelem lepší informovanosti účastníků aktivit a jejich zákonných zástupců.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění povinností plynoucích z příslušných právních předpisů (např. účetních a daňových), a případně v souvislosti s obranou proti žalobním nárokům či s jejich výkonem a vymáháním.

Právním titulem pro zpracování výše uvedených osobních údajů jsou:

  1. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a jejich další příjemci

Osobní údaje členů spolku a instruktorů jsou zpracovávány po dobu trvání členství nebo spolupráce a jeden rok po jejich ukončení. Poté jsou osobní údaje likvidovány.

Námi zpracovávané osobních údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

  1. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Z pozice subjektu údajů máte možnost uplatnit tato práva:

Žádosti o výkon uvedených práv může zasílat:

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR či s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. číslo: +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
ID DS: qkbaa2n
www.uoou.cz