Ski Žabiny">Ochrana osobních údajů – účastníci akcí | Ski Žabiny

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Ochrana osobních údajů – účastníci akcí

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás ubezpečit, že Vaše osobní údaje zpracováváme zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V souvislosti s tím bychom Vás rádi informovali, za jakými účely a z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje, a představili práva, která Vám z pozice subjektů údajů náleží, spolu se způsoby, jakými je můžete vůči Ski Žabiny, z.s. uplatnit.

  1. Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Ski Žabiny, z.s.
se sídlem K Babě 609/9, 621 00 Brno
IČO 06497799
e-mail: pavel@skizabiny.cz
tel: 775 012 279

www.skizabiny.cz

  1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů, doba jejich uchování a jejich příjemci

Náš spolek zpracovává identifikační údaje účastníků námi pořádaných sportovních aktivit a indiánského běhu (dále jen „účastníků“), jejich případných zákonných zástupců (jméno a příjmení, rok nebo datum narození) a jejich kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa). V určitých případech také zpracováváme údaje o zdravotní pojišťovně a zdravotních omezeních účastníků.

V průběhu námi pořádaných sportovních aktivit a indiánského běhu jsou pořizovány fotografie. Tyto fotografie jsou bez uvedení jakýchkoli dalších informací zveřejňovány na webových stránkách www.skizabiny.cz a www.indiansky-beh.cz. V případě, že si nepřejete zveřejnit fotografie, na kterých jste zachyceni, neprodleně nás kontaktujte.

  1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence účastníků, sestavování výsledkových listin a případné komunikace související s námi pořádanými sportovními aktivitami. Informace o zdravotním stavu jsou zpracovávány za účelem jejich zohlednění při plánování a provádění sportovních aktivit a při řešení zdravotních komplikací a úrazů.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění povinností plynoucích z příslušných právních předpisů (např. účetních a daňových), a případně v souvislosti s obranou proti žalobním nárokům či s jejich výkonem a vymáháním.

Právním titulem pro zpracování výše uvedených osobních údajů jsou:

  1. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a jejich další příjemci

Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány po dobu jejich docházky na námi pořádané sportovní aktivity. Poté jsou osobní údaje likvidovány.

Námi zpracovávané osobních údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

  1. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Z pozice subjektu údajů máte možnost uplatnit tato práva:

Žádosti o výkon uvedených práv může zasílat:

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR či s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. číslo: +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
ID DS: qkbaa2n
www.uoou.cz